روز شمار حصر:
مراسم بزرگداشت سالروز دوم خرداد در دانشگاه تهران، فرصتی دوباره برای دانشجویان این دانشگاه بود تا مطالبات معوق خود را فریاد بزنند و پایبندی خود را به آرمان های جنبش حق طلبانه سبز یادآوری کنند. استقبال گرم حاضران از سعید حجاریان که از قربانیان اعتراف گیری در دادگاه های نمایشی بود، در کنار تصاویر برافراشته محصوران و شعارها و نمادهای سبز دانشجویان، همگی گواه زنده بودن دانشگاه و ایستادگی دانشجویان بود.