روز شمار حصر:
«انتقاد سازنده و ابراز نظرات مخالف می‌تواند خیلی از مسیرها را اصلاح کند. تمام پیام‌ها و مطالبی که به نفع من هم هست، برای من درس‌آموز است و اگرچه من خودم را کوچک می‌دانم و بعضی تعابیر و مسائلی که در مورد من می‌شود را لطف دوستان می‌دانم و خودم را قابل آن نمی‌دانم.»