روز شمار حصر:
رییس جمهور با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین گفت: نسل جوان ما نیاز به توان، قدرت ایستادگی در برابر فضای آلوده دارد، نسل جوان ما نیاز به آگاهی در برابر آب های آلوده دارد. دنیای امروز شرایط جدیدی را پیش روی ما گذاشته، اگر امروز هم به نسل دوم تلفن همراه نرویم و صبر و تامل کنیم، فردا خواهیم رفت، فردا نرویم، پس فردا خواهیم رفت.