روز شمار حصر:
در انتخابات باید زمینه ای فراهم شود که همه در صحنه حضور داشته باشند و نفرت ها تبدیل به همدلی ها و همراهی ها و تقابل ها تبدیل به مشارکت ها شود؛ البته در عین حال هویت ها و جهت ها و سلایق باید محفوظ بماند که اگر اینها بخواهند یک شکل بشوند، جامعه می میرد و این تفاوت ها خود باعث تحرک و رقابت سالم در جامعه می شود.