روز شمار حصر:
آیت الله دستغیب تصریح کرده است: مجلس خبرگان باید محل تحقیق در مسائل مهم مملکت باشد، و کار مهم این مجلس تحقیق و بررسی از ارگان هایی که زیر نظر رهبری است که خود قانون اساسی را تنظیم کرده و رأی داده و هم به رهبری رأی داده پس در پیشگاه خداوند و مردم مسؤول است و اینجانب تذکر داده ام اما متاسفانه به جواب منطقی نرسیده ام و درآخر موجب نا راحتی شدید اعضاء گردید حضور حقیر نتیجه ای نداشت.