روز شمار حصر:
برادر رهبری در دیدار با فرزندان میرحسین موسوی با تقدیر از آخرین نخست وزیر می گوید: یادم هست گاهی در برخی جلسات که بعضی دوستان نسبت به افراد انتقاداتی مطرح می کردند، آقای موسوی به رغم آنکه همان افراد رابطه خوبی با ایشان نداشتند و حتی به شدت مخالفت هم می کردند، اما از آنها دفاع می کرد.