روز شمار حصر:
خدیجه موسوی خامنه می گوید: تمام چیزهایی که اقای موسوی می گفتند الان همه می بینند که عین واقعیت بوده. آن چیز هایی که اقای موسوی آن موقع نگران بودند نگران وضعیت کشور بود و به خاطر همین آمد را همه دیدند. نتایج عملکرد دولت فاسد را پیش بینی کرده و هشدار داده بود. حالا دیدند و معلوم شد از چه کسی حمایت می کردند الان انسانیت حکم می کند که بیایند به اشتباهات شان اعتراف بکنند از مردم عذرخواهی کنند.