روز شمار حصر:
در سیاست جامعه‌محور، فعال سیاسی وقتی که در قدرت نیست، بیکار هم نیست. کار خودش را انجام می‌دهد. درواقع عکس مساله باید باشد. فعال سیاسی باید از جامعه شروع کند. اگر فرصتی برای حضور در قدرت پیدا می‌کند و می‌بیند که سازگار و هم جهت است با اهدافی که در سیاست جامعه‌محور پیگیری می‌کند، به سیاست حکومت‌محور هم وارد می‌شود.

علیرضا رجایی
خشایار دیهیمی
سید مصطفی تاج زاده
مریم قدس