روز شمار حصر:
با آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر و مطمئن باشند با آزادی ها و رفع حصر هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد زمین و زمان به هم نخواهد ریخت. اشتباه محاسبه است در جناح اصولگرا و یک مقدار هم احساسات کینه ورزنامه که جایی در اداره یک کشور قدرتمند ندارد و کینه ورزی مال آدم های ضعیف است.