روز شمار حصر:
فرزندم سیدسراج الدین میردامادی روزنامه نگار اصلاح طلب مقیم فرانسه و ازجانبازان دفاع مقدس است که در سنین نوجوانی برای دفاع از کشور و انقلاب به جبهه‌ها شتافت و امروز درد زخم‌ها و جراحات جانبازی را در گوشه زندان نظامی که برای آن جنگیده است با خود به همراه دارد. او به واقع اولین فردی بود که با هزاران امید و عشق به ایران و نظام در روزهای اول پیروزی شما به ایران بازگشت.