روز شمار حصر:
صبح امروز در اعتراض به اسیدپاشی های اخیر در اصفهان تجمعی در اطراف دادگستری این شهر و مقابل مجلس در تهران شکل گرفت. بخشی از شعارهای مردم اصفهان در اعلام انزجار نسبت به مساله اسیدپاشی به دختران به شرح زیر است: "زاينده رود خشك شده. اسيدپاشى مد شده" نیروی انتظامی، چشمای خواهرم کو؟