روز شمار حصر:
ابوالفضل قدیانی معتقد است: اگر از این طرف مقاومت و اصرار باشد، قدرت حاکم نمی تواند در مقابل آن بایستد. این حصر غیرقانونی است و حاکمیت نمی تواند در مقابل مطالبه مردمی رفع حصر بایستد. حاکمیت زمانی می تواند کارهای غیرقانونی و ظالمانه خود را پیش ببرد که مقاومت در برابرش نباشد. به همین دلیل قطعا در آینده شاهد رفع حصر خواهیم بود.