روز شمار حصر:
فرزند مهدی کروبی با تاکید بر اینکه مسئولیت حصر برعهده رهبری است می گوید: حکومت با تقسیم کار بین مجموعه ای از نیروهای مورد اعتماد خود و بخش رسمی سعی کرد نوع برخورد از ابتدا برخورد رسمی نباشد. از زمانی که این رهبران در حصر قرار گرفته اند تاکنون نیز هیچ مقام رسمی کشور مطابق قوانین و مقررات جاری کشور مسوولیت حصر را برعهده نگرفته است.

بدرالسادات مفيدي - دبير انجمن صنفي روزنامه‌نگاران
عبدالکریم سروش
سیدشهاب‌الدین طباطبایی