روز شمار حصر:
به باور ما، تنها راه خروج از رکود عمیق اقتصادی، ایجاد رونق و افزایش نرخ سرمایه‌گزاری، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال، مبارزه با فساد فراگیر و ساختاری، غلبه بر جو ناامیدی و بازگشت روح زندگی و تلاش به جامعه، جز تحقق حاکمیت مردم، اعطای حقوق شهروندی و رفع تبعیض‌های ناروا به‌ویژه علیه زنان، گشایش فضای سیاسی، و سر فرو آوردن اقتدارگرایان در برابر خواست و اراده ملت نخواهد بود.