روز شمار حصر:
این افراد از مناطق مختلف ایران به داعش پیوسته بودند هدف اصلی مهاجمان به مجلس ، صحن علنی و نمایندگان مجلس بوده است. در مدت چند ساله ای که فتنه داعش شکل گرفته ، سربازان گمنام و سیستم های اطلاعاتی ما توانستند ۵۸ تیم تروریستی را در کشور، قبل از هر گونه اقدامی دستگیر کنند.