روز شمار حصر:
آیا منکری بالاتر از کشته شدن بی‌گناهی چون ستار بهشتی، چون هدی صابر، چون هاله سحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار ...؟ آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی‌کنید؟ چرا در دادگاه‌ها به این قتل‌ها رسیدگی نمی‌شود؟ کدام یک از این پرونده‌ها به سرانجام رسیده است؟

عبدالکریم سروش
علی مزروعی
صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران
سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی