روز شمار حصر:
اسیدپاشان خیابانی و مجلس نشینانی که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده به دنبال عادی سازی خشونت علیه زنان در ایرانند.

علی مزروعی
صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران
سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی