روز شمار حصر:
امیدوارم روزی برسد که در این کره خاکی زندانی، محبوس و محصوری نباشد، گرچه این آرزوی دور و درازی است اما انسان دوست دارد هیچ حبس و حصر و زندانی در هیچ کجای دنیا و محدودیتی نباشد و هیچ معلمی دربند نباشد. البته منظور این نیست که اگر معلمی جرم و جفایی کرد با او برخورد نشود ولی باید تلاش کنیم که جامعه معلمی ما جرمی مرتکب نشود و مهم تر اینکه به بهانه های مختلف اعلام نشود که معلم و غیرمعلم مجرم است و با ا

محسن صفايي فراهاني
صادق زیباکلام
فخرالسادات محتشمی پور
سیدمصطفی تاج زاده