روز شمار حصر:
خاتمی اظهار کرد: اسلامی که در جمهوری اسلامی است، نه تنها سازگار با جمهویت است بلکه موید و تقویت کننده آن است؛ اسلامی که با آزادی و حقوق مردم سازگار نباشد و رای آنها را جدی نگیرد، این اسلام با جمهوری اسلامی مطابقت ندارد و ایثارگران بیش از همه باید از این بینش دفاع کنند

سیدمصطفی تاج زاده
ریحانه طباطبایی
فخرالسادات محتشمی پور