روز شمار حصر:
خاتمی با اشاره به نگاه های نوستالژیک به مسایل بیان کرد: گذشته را نمی توان از یاد برد اما در گذشته ماندن و حالت عاطفی نسبت به مسایل گذشته پیدا کردن فاجعه است. شما باید گذر کنید از گذشته. گذشته گذشته است و شما هم باید گذشت کنید از گذشته با هوشیاری و به آینده بهتر روی آورید.

سید مصطفی تاج زاده
بهاره هدایت
مرتضی کاظمیان
کانون «اندیشه راه سبز»