روز شمار حصر:
من فکر می‌کنم باید مسئله حصر هر چه زودتر حل شود این نمی شود که ما هر چند وقت دور هم جمع بشویم و این صحبت رو مطرح کنیم. در حال حاضر رفع حصر جزو مطالبات بخش زیادی از جامعه ماست. ما صحبت‌هایی انجام دادیم تا وفاق ملی به وجود آید. ما برنامه داریم ضمن ملاقات با رهبری و سپس دیدار با محصوران این مشکل را حل کنیم.