روز شمار حصر:
برادران ما به خاطر نجات ما در شرف مرگ هستند و ما برای کمک به آنان، کاری جز اینکه ما هم داوطلبانه به زندان برویم نمی‌توانیم انجام دهیم. بنابراین از شما می خواهیم با هر ابزاری که در دست دارید صدای این مظلومیت را بلند کرده و ظلم را محکوم کنید.