روز شمار حصر:
فرزند کروبی نوشت: ‏باب مذاکره درباره خروج امنیتى ها از مکان حصر با حضور معاون امنیتى وزارت اطلاعات و وزیر محترم بهداشت و درمان در بیمارستان کلید خورد. اعتصاب غذا پایان پذیرفت. بنا شد دولت تمام تلاش خود را براى تحقق شرط دوم محاکمه علنى بکار ببندد. بدلیل مشکل قلبی ۴٨ ساعت باید در CCU بمانند.