روز شمار حصر:
روحیه خانم رهنورد و آقای موسوی علیرغم سختی های شدید ناشی از حصر و عوارض جسمی رخ داده و نیز تنهایی حصر و دوری از خانواده و مردم بسیار عالی است. – نکته آخر اینکه محصورین با عزت نفس بالا می گویند هیچ توقع و خواسته ای از کسی از جمله زندانبان ها ندارد.

عمادالدین باقی
سیدمصطفی تاجزاده
نرگس محمدی

برای دریافت مطالب سایت، کافی است یک ایمیل به آدرس

[email protected]

ارسال نمایید. لازم نیست در ایمیل چیزی بنویسید.