روز شمار حصر:
از آقای دکتر حسن روحانی مصرا می خواهیم در جهت رفع حصر غیرقانونی از میرحسین موسوی نخست وزیر امام و ملت در حساس ترین سال ها و مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی با اندوخته ای از سوابق درخشان و پایداری و مجاهدات ایشان و زهرا رهنورد چهره فرهیخته و فداکار انقلاب وسایر بزرگان دربند با توجه به تذکار موارد زیر اقدام عاجل و موثر به عمل آورند