روز شمار حصر:
آنچه اوضاع کنونی را تاسف آورتر می کند این است که پس از گذشت نزدیک به سی سال از آن واقعه هنوز درس لازم را از این فاجعه تاریخی گرفته نشده است. هنوز وسوسه ها و گرایش های آلوده ای در بین برخی از دست اندر کاران حاکمیت و بخشی ازمعارضین آن به چشم می خورد که مصلحت قدرت و حضور خود را در ترویج قانون جنگل و هژمونی طلبی کر و کور و ترویج جنگ و خشونت می دانند.

ریحانه طباطبایی
سیدمصطفی تاج زاده
علی مزروعی
زهرا موسوی