روز شمار حصر:
برخي مسائل وجود دارد كه حل آن زمان بر است اما ما همه تلاش‌مان را مي‌كنيم و حتي مي‌خواهيم برخي از امور همين امشب اجرا شود و نه فردا اما در عين حال تلاش و توان ما در حدي است كه نيازمند به كمك ديگران هستيم و در برخي موارد نيز نيازمند به اجماع نظام هستيم و من بسيار به آينده اميدوار هستم كه همه تلاش‌هاي‌مان به ثمر بنشيند.