روز شمار حصر:
"تلاشگران نفی سلول انفرادی"به عنوان فعالان مدنی با اعلام غیر انسانی وغیر قانونی بودن سلول انفرادی ، طی حرکتی قانونی، اخلاقی و انسانی با هدف برچیده شدن سلول های انفرادی به مثابه شکنجه اقدام به فعالیت می نماییم و خواهان توقف این رفتار غیر قانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی می باشیم و از جنابعالی می خواهیم بر اساس سوگندتان برای پاسداری وحمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است ، برای خاتمه دادن