روز شمار حصر:
علی اصغر جهانگیر به ریاست سازمان زندان‌ها منصوب و غلامحسین اسماعیلی به عنوان رئیس كل دادگستری استان تهران منصوب شد.این برکناری واکنشهای متفاوتی داشته و برخی از آن به عنوان ارتقا یاد کرده اندبرخی از کاربران فیس بوک با اشاره به دروغهای اسماعیلی در فیلم تهیه شده برای تکذیب ضرب و شتم زندانیان سیاسی نوشتند:آن مرد که به دروغهای خود می خندید رفته است.