روز شمار حصر:

اخبار ۲۲ بهمن اهواز: شعار مرگ بر دیکتاور و حضور نیروهای ضد شورش

براساس گزارش رسیده به ندای سبز آزادی تظاهرات مردم سبز پوش اهواز در خیابانهای این شهر اقدام به راهپیمایی در خيابان سلمان فارسي بطرف چهارراه آبادان کرده اند.
همچنین در مسیر دیگری از حسينيه اعظم كه در خيابان طالقاني واقع است به سمت نادري حرکت کرده و شعار مرگ بر ديكتاتور سر دادند.

گفتنی است گارد ضدشورش بولوار موسوم به بهبهاني حضور همه جانبه داشته و بلوار را بسته است.