روز شمار حصر:

تجمع مردم در میدان صادقیه

به گزارش خبر نگار ندای سبز آزادی لحظاتی تجمع بزرگی از مردم در  میدان صادقیه تهران شکل گرفت. حضور مردم در این میدان به شدت چشم نواز است.
هنوز هیچگونه برخوردی گزارش نشده است.