روز شمار حصر:

۱۰ اسفند / حضور چشمگیر مردم، خيابان بهبودي، ميدان وليعصر و میدان توحید

به گزارش خبرنگار نداي سبز آزادي ؛ میدان ولی عصر و خيابان بهبودي مملو از حضور مردم است ، گزارش ها از حضور مردم در حوالی میدان توحید نیز خبر میدهند.

اما آنچه تا كنون تاييد شده عدم شعار از سويي مردم و برخورد ازسويي مامورين بوده است
اين گزارش حاكيست اكثر خيابانهاي فرعي منتهي به خيابان آزادي با تردد زياد مردم همراه شده است