روز شمار حصر:

نامه دختر رسول بداغي به پدر دربندش: تو كه مشتاق پروازي، اسارت چرا؟

در آستانه سال جديد ، شبنم بداغي 14 ساله به پدر دربند خود نامه اي نوشته  و پدرش را پرنده ي عشق خطاب كرده است:" پرنده ي من تو كه درس آزادي و رهايي دادي؛ تو كه مشتاق پروازي؛ اسارت چرا؟"

رسول بداغي، عضو كانون صنفي معلمان كه در حال حاضر در زندان رجايي شهر به سر مي برد؛ به شش سال حبس محكوم شده است .

متن این نامه که در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفت، بشرح زیر است: 

معلم،پرنده ي عشق

معلم به معناي وفاداري است. لوح يادبودي است كه به يادگار در وجودمان سرچشمه مي گيرد. معلم پرنده عشق است. پرنده اي كه براي بقاي هم نوع خود جانش را فدا مي كند. گرچه سخت است و مي دانند با پيمودن اين راه سخت و دشوار خسته و فرسوده مي شوند.اما با تمام تلاش پرواز مي كنند تا به جوجه پرندگاني كه نمي دانند سرماي طاقت فرساي زمستان را چگونه سركرده و به كدامين دانه پناه ببرند و چگونه خود را از چنگال هاي تيز شكارچيان بي رحم پنهان مي كنند؛ مي رسانند.  و بال هاي خود را مي گسترانند تا اين جوجه پرندگان بي گناه را به آغوش  گرم خود پناه دهند.

آري! اين معلمان هستند كه با تمام وجود راه و روش زندگي كردن به انها  مي آموزانند و با از جان گذشتگي رنگ اميد را به زندگي آنان مي بخشند. پس بياييد دست به دست هم دهيم و با اين معملمان زحمتكش هم صدا شويم تا به جهان رنگ اميد ببخشيم.

اما آيا مي توان اين معلمان از خودگذشته را فراموش كرد؟ آيا مي توان اين معلماني را كه با رفتن به جايي نامعلوم ،سرنوشت خود را به دست باد مي سپارند؛ زنداني كرده و به كام نااميدي برد؟ پس آشيانه خالي از عشق را چگونه بايد سر كرد؟ و وجود آنها را را چگونه  مي توان از ياد برد؟

پرنده ي من تو كه درس آزادي و رهايي دادي؛ تو كه مشتاق پروازي؛ اسارت چرا؟"