روز شمار حصر:

داستان غم انگیز حصر خانگی را تمام کنید

علی مطهری در توییتر خود با اشاره به بیماری مهدی کروبی نوشت:

عارضه قلبی جناب آقای کروبی و انتقال ایشان به بیمارستان فرصت خوبی است که با تدبیر به داستان غم انگیز حصر خانگی وی خاتمه داده شود.