روز شمار حصر:

تشییع پیکر آیت الله طاهری

ارسال نظر جدید

پست الکترونیک شما مخفی باقی مانده و به صورت عمومی نمایش داده نمی شود.

علیرضا رجایی
خشایار دیهیمی
سید مصطفی تاج زاده
مریم قدس