روز شمار حصر:

تشییع پیکر آیت الله طاهری


عمادالدین باقی
سیدمصطفی تاجزاده
نرگس محمدی