روز شمار حصر:

ضیا نبوی پس از ۵ سال زندان به مرخصی آمد


عمادالدین باقی
سیدمصطفی تاجزاده
نرگس محمدی